Följande föreningar är medlemmar i NSPH Örebro län:

 

Föreningen Attention

Intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I Örebro län finns två lokalföreningar, en i Lindesberg och en i Örebro.
www.attention-lindesberg.se
www.attention-orebro-lokal.se

 

Autism Örebro län

Arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och andra autismliknande tillstånd.
www.autism.se/orebro

 

Balans Örebro | Facebook

För alla med erfarenhet av depression, dystymi, utmattningsdepression eller bipolär sjukdom, egen erfarenhet eller som anhörig. Vi har föreläsningskvällar, samtalsgrupper och självhjälpsgrupper. Vi finns på Instagram och Facebook.

 

Föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
www.rsmh.se

 

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Föreningen arbetar främst med anhörigstöd kring psykiatriska tillstånd men driver även frågor för förbättrat patientinflytande och egenmakt inom psykiatrisk vård och rehabilitering. FPS är även schizofreniförbundets länsrepresentanter inom Örebro län.

www.psykiatrisktsamarbete.se

 

Stiftelsen Fontänhuset

Verksamheten på Fontänhuset är fri från vård och behandling och bygger på var och ens fria vilja att komma till klubbhuset. Här är du väntad och behövd för att efter egen förmåga bidra till den arbetsinriktade dagen. Allt arbete är sådant som uppstår i själva verksamheten och som är nödvändigt för klubbhusets drift och skötsel.

http://www.orebrofontanhus.se/

Qulan Verdandi

Qulan Verdandi är en mötesplats för kvinnor, som har eller har haft ett beroende av droger eller på annat sätt berörts av droger som anhörig/medberoende. Vi arbetar med våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt för att stärka kvinnor socialt.

https://qulan-verdandi.se

 

Föreningen Stjernan

Dagverksamhet för människor med psykiska funktionsvariationer. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning och kamratskap. Känsla av sammanhang är en av de viktigaste grunderna för hälsa och välbefinnande, något som vi ständigt arbetar med för att stärka hos våra medlemmar.

 www.stjernan.simplesite.com

 

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.

 

 

Föreningen Verdandi 

Arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk samt för gemenskap och solidaritet mellan människor.
Arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete.
www.verdandiorebro.se

 

 

Hjänkoll Örebro län

Ambassadörerna föreläser och utbildar utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi arbetar för att minska fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa i samhälle.

https://orebrolan.hjarnkoll.se

 

 

NSPH i Örebro län arbetar med många olika frågor, frågor som kan förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga. Eftersom vi består av olika föreningar som har olika åsikter i vissa frågor arbetar vi endast med de gemensamma frågorna. NSPH har regelbundna träffar, ungefär tio per kalenderår.

NSPH Örebro län har representanter med i olika referens- och utvecklingsgrupper i samverkan för psykisk hälsa, förbättrad vård och rehabilitering. Vi ser oss som en självklar samverkanspart i utvecklingsarbetet ihop med länskommunernas socialpsykiatri och psykiatrin, Region Örebro län.

Vi finns med i projektgrupper för person-centrerad vård, fysisk aktivitet inom heldygnsvård, insatser för att komma i sysselsättning, psykisk-hälsaarbete och arbete i nationella överenskommelser för riktlinjer kring olika diagnoser, substansbruk mm

Vill du genom din medlemsförening vara med och påverka eller lämna in förlsag på viktiga frågor för oss att driva?
Eller är du kanske medlem i en läns-förening som arbetar för psykisk hälsa i Örebro län och känner att ni vill lämna in en ansökan för att komma med oss i nätverket NSPH Örebro län?

Varmt välkommen att höra av dig!

Märk ditt mejl med “Ansökan NSPH Örebro län” och skicka till:
bisamorebrolan@outlook.com

Väl mött!