Följande föreningar är medlemmar i NSPH Örebro län:

 

Intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I Örebro län finns två lokalföreningar, en i Lindesberg med grannkommuner och en i Örebro.
Startsidan – Attention Lindesberg
Örebro län – Riksförbundet Attention

 

Autism Örebro län

Arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och andra autismliknande tillstånd.
www.autism.se/orebro

 

 

Föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

(4) Facebook

Arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

 

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS)

Föreningen arbetar främst med anhörigstöd kring psykiatriska tillstånd men driver även frågor för förbättrat patientinflytande och egenmakt inom psykiatrisk vård och rehabilitering. FPS är även schizofreniförbundets länsrepresentanter inom Örebro län.

www.psykiatrisktsamarbete.se

 

Stiftelsen Fontänhuset

Verksamheten på Fontänhuset är fri från vård och behandling och bygger på var och ens fria vilja att komma till klubbhuset. Här är du väntad och behövd för att efter egen förmåga bidra till den arbetsinriktade dagen. Allt arbete är sådant som uppstår i själva verksamheten och som är nödvändigt för klubbhusets drift och skötsel.

http://www.orebrofontanhus.se/

 

Föreningen Stjernan

Dagverksamhet för människor med psykiska funktionsvariationer. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning och kamratskap. Känsla av sammanhang är en av de viktigaste grunderna för hälsa och välbefinnande, något som vi ständigt arbetar med för att stärka hos våra medlemmar.

stjernan.org

 

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.

 

 

Föreningen Verdandi 

Arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk samt för gemenskap och solidaritet mellan människor.
Arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete.
www.verdandiorebro.se

 

 

Hjänkoll Örebro län

Ambassadörerna föreläser och utbildar utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi arbetar för att minska fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa i samhälle.

https://orebrolan.hjarnkoll.se

 

Fenix 019 |

Fenix019 är en ideell kamratförening med syfte att erbjuda hjälp åt människor som vill ta sig ur ett missbruk/beroende av droger, alkohol och kriminalitet. Utgångspunkten för vårt erbjudande om kamratstöd är vår föreningslokal på Vasatorget 2 i centrala Örebro.

Föreningens paroll är:

Kamratskap och omtanke
Nykterhet och nollvision
Integritet och solidaritet

 

AHA logotyp

Hem – AHA Anhöriga hjälper anhöriga (ahaorebrolan.se)

AHA finns för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik inom alkohol,  droger, läkemedel eller spel. Vi har anhörigträffar, rådgivning, utbildningar och stödtelefon. AHA står för Anhöriga hjälper anhöriga och det är precis det vi är.

Vi utgår från våra egna erfarenheter och vi arbetar med etablerade forskningsanknutna verktyg för ett bättre mående för anhöriga. Vi har tystnadsplikt inom föreningen. Våra ledord är medmänsklighet, engagemang och kunskap.

 

Ångestförbundet Örebro (orebroangest.se)

För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd och stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.

Syftet med föreningen är att medlemmarna regelbundet ska kunna
träffas och förutom samtalsgrupp ha olika aktiviteter tillsammans såsom att fika, lyssna på föredrag,
gå på bio, promenera med mera. Det är medlemmarna som bestämmer vilken typ av aktiviteter som
de vill ha. Syftet med mötena är att det ska kännas roligt och meningsfullt att träffas och lära känna
nya personer. Det är också ett sätt att kunna bryta sin isolering och att veta att de som deltar kan ha
samma problem som man själv har.

NSPH i Örebro län arbetar med många olika frågor, frågor som kan förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga. Eftersom vi består av olika föreningar som har olika åsikter i vissa frågor arbetar vi endast med de gemensamma frågorna. NSPH har regelbundna träffar, ungefär tio per kalenderår.

NSPH Örebro län har representanter med i olika referens- och utvecklingsgrupper i samverkan för psykisk hälsa, förbättrad vård och rehabilitering. Vi ser oss som en självklar samverkanspart i utvecklingsarbetet ihop med länskommunernas socialpsykiatri och psykiatrin, Region Örebro län.

Vi finns med i projektgrupper för person-centrerad vård, fysisk aktivitet inom heldygnsvård, insatser för att komma i sysselsättning, psykisk-hälsaarbete och arbete i nationella överenskommelser för riktlinjer kring olika diagnoser, substansbruk mm

Vill du genom din medlemsförening vara med och påverka eller lämna in förlsag på viktiga frågor för oss att driva?
Eller är du kanske medlem i en läns-förening som arbetar för psykisk hälsa i Örebro län och känner att ni vill lämna in en ansökan för att komma med oss i nätverket NSPH Örebro län?

Varmt välkommen att höra av dig!

Märk ditt mejl med “Ansökan NSPH Örebro län” och skicka till:
bisamorebrolan@outlook.com

Väl mött!