Peer support är en förkortning av Professionell  Egen Erfaren Resurs och är en ganska ny yrkeskategori som innebär att en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa använder sina erfarenheter av återhämtning för att kunna stötta någon annan i dennes återhämtning. Dessa personer har visat sig vara en stor hjälp för personer inom psykiatrisk heldygnsvård

Peer supporterns arbete utgår ifrån att stöd till brukare/patienter är baserat på egna och andra brukares/patienters erfarenheter av återhämtning, egenmakt och minskat självstigma.

PEER Support kan användas i psykiatrisk öppen- och slutenvård, socialpsykiatrisk verksamhet, rehabilitering samt i olika former av ACT-modeller.

PEER support har under de senaste tjugo åren utvecklats och implementerats i stor skala runtom i världen. I USA har närmare 30 delstater ett omfattande program för PEER Support, i Holland krävs att brukare anställs i ACT-team (FACT) för att erhålla certifiering, och i England och Nya Zeeland är modellen väletablerad.

PEER Support inom NSPH utgår från en forskningsbaserad modell framtagen med stöd av CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) i Lund och modellen utvärderas också kontinuerligt. Modellen är den samma i samtliga av de regioner och kommuner i Sverige där NSPH verkar för PEER Support. NSPH Örebro län drev frågan om att utbilda och starta upp projekt för anställning inom Region Örebro län och från 2018 togs beslut om projektanställning. Inuläget arbetar en person, anställd av regionpsykiatrin på en avdelning för heldygnsvård 75%, främst 2020 ut. Projektet utvärderas löpande och vi hoppas denna form ska bli permanentad inom psykiatrin.

Det dagliga arbetet går ut mycket på att stödja och samtala med patienterna, följa med som stöd i viktiga möten så som SIP och liknande samt ta fram gemensamma aktiviteter för fysisk aktivitet mm

Den som arbetar och är anställd som PEER-Support blir oftast anställd av Regionen men har en handledare inom föreningslivet, i vårt fall inom nätverket för NSPH. Detta för att säkerställa viktiga frågor kring patienters brukardelaktighet och eget inflytande i den psykiatriska vården och rehabiliteringen
Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning/variation blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

Denna skrift varvar information om projektet och dess komponenter med röster från både peer supportrar och olika verksamheter.

Ladda ner skriften som pdf